logga lifvo

Begränsningar av fisket

Nätfiske är förbjudet i Limsjön och Sångenområdet (Sången, Kvarntjärn, Benaren, Eksjön, Gysjön och Digertjärn) under hela året.

Även i andra vatten kan nätfisket vara begränsat. Se uppsatta skyltar.
I Gysjön och Digertjärn får fiske endast ske med handredskap från land under den isfria delen av året.

Fisk eller delar av fisk som agn får ej användas Fiske, även isfiske, får endast bedrivas med ett handredskap. Fiske med angeldon/ismetespön är ej tillåtet. En öring får tas upp vid varje fisketillfälle, minimimått 50 cm. I Gysjön är ett område med 30 meters diameter kring Gysjöbäcken,

Hundtjärnsbäcken och Digertjärnsbäcken mynningar är fredat under tiden 1 september t o m 31 december.
Fiske är inte tillåtet i Bodaån, Sångån, Gysjöbäcken, Hundtjärnsbäcken, Digertjärnsbäcken, Mörkån och Rönnäsån ( från kvarndammen till åns utlopp i Insjön)
I delade vatten får fiske endast ske med ett handredskap. I Österdalälven från Morkarlön ned till flottbron, Österfors, är det delat vatten.
I Sångenområdet är minimimåttet för öring 50 cm.
I Österdalälven och Insjön gäller att vild öring (med fettfena) är fredad och ska återutsättas. En (1) fenklippt öring med minimimått 50 cm får tas upp per dygn och kort. Märkt öring får tas upp oavsett storlek, märkta fiskar ska rapporteras till Sötvattenlaboratoriet, 178 93 Drottningholm.
I övriga vatten är minimimåttet för öring och röding 40 cm.

För regnbåge finns ingen begränsning.
I hela fiskevårdsområdet ska gäddor längre än 100 cm återutsättas.
Allt fiske i strömmande vatten, Österdalälven undantagen, är förbjudet under tiden 1 september till och 31 december.

Kräftfiske är endast tillåtet för fiskerättsägare. Fiske får ske med maximalt 10 burar, endast på område där fiskerätt innehas. Burarna ska vara märkta. Tid för kräftfiske meddelas i särskilt beslut vid årsstämman.
I fiskodlingar och till ett område med 50 meters radie från odlingen är fiske förbjudet.

Fiskekorten gäller ej för fiske i Solbergatjärn, Sörskogstjärn och Antons damm. Särskild fiskekort säljs av arrendatorn.

Fiske med sax är inte tillåtet.

Fiske med levande betesfisk är förbjudet.

Fiske för avsalu är förbjudet
Utestående redskap ska vittjas minst en gång per dygn.

Fiske med andra redskap än handredskap, angeldon/ismetespön och trolling/uttring får endast utföras av fiskerättsägare och då inom område där fiskerätt innehas (eget vattenområde).

Tillfälliga begränsningar i fisket kan förekomma och är då anslagna vid berörda vatten.

Fiskekort ska medföras och uppvisas vid begäran från fisketillsyningsman. Det åligger den som fiskar att ta reda på och följa de regler och bestämmelser som gäller för fisket.

Fiskekort kan lösas hos våra återförsäljare eller på www.ifiske.se.